سولماز عبدالهی زاد

مدیر گروه کامپیوتر

email :abdollahizad@sardroud-iau.ac.ir

الناز بهنود

مدیر گروه معماری

email : behnoud@sardroud-iau.ac.ir

یونس سیفی نژاد

مدیر گروه برق

email : seyfinejad@sardroud-iau.ac.ir

جواد پور غفار

مدیر گروه حسابداری

email : pourghaffar@sardroud-iau.ac.ir

رحمان شیخ عظیمی

مدیر گروه تربیت بدنی

 email : r-azimi@sardroud-iau.ac.ir

امین حیدری

مدیر گروه عمران

email : Amin.Hy@Engineer.com

وبلاگ:
http://omransazeh.persianblog.ir